Commiati,  Cultura orale,  Persone

Felice Volturno, poeta della civiltà contadina

Francesco Cardinale

Addio a Felice Volturno, poeta della civiltà contadina. Abitava a Chieti, dove si era trasferito sin dalla giovane età per lavorare in un’industria di porcellana. Nei primi anni del Duemila animò il Forum del sito Irpino.it. Le sue poesie sono state apprezzate da diversi studiosi della cultura orale. Tra queste, le più note sono “La funtana di zì ‘Ndonio Cipuddrina” e “La cantina di Aitana Mangiamevu”, quest’ultima ripresa dal gruppo musicale I Fujenti e da Alberto Tedesco nel suo CD “Canti e Cunti”.

La funtana di  zì ‘Ndonio Cipuddrina
Abbascia  a lu cutrazzu  tinemmu  na’  funtana,
ohh !… ‘che  acqua: chiara, frescha  e ‘bbona;
tutti… si li minevunu  a ‘ppiglià,
e  tatillu  nun  tineva  lu curaggiu  di cilà nià

Ci minevunu cu lu ciciunu, cu lu catu e cu lu varrile,
li ‘ffigliole giuvene, cantavunu e facevunu  la  fila.
Mineva Buschino,Pucinu, Varrecchia , Terrachiana,
e  puru  cocchid’unu  di lu chianu.

Vidivi minì laggende a tutte l’ore,
armate, di cati, di secchie e striculatore,
lavavunu,.. sciacquavunu,…  e cantavunu,…
e  po’,.. ‘ncopp’alì  ruve  l’assucavunu.

Che bèlli tiempi!… che ‘bbita spinsarata…
cu  nu  tuozzu di pane e na’ vacila d’insalata.
Tutt’appassatu  com’anu  suonnu,
e queddre ‘ffigliole,..  mo so tutte nonne…

Nu ricordu  di queddra  funtana  ma’rrumastu,
  na  figliola assai bella  e  ‘ntista
m’appizzicavu ‘nfacce  com  ‘nu  sigillo,
ancora mi lu sentu quiddru  vasu  appizzichillu.”

La cantina di ” Aitana Mangiamevu “
Steva justu mmiezz’ alu chianu
tra Culomba lu Zuoppu e Tripulinu
era n’a cantina senza frasca
vinneva vinu buonu e ssempe frishcu.
La cantina a tiempu di tatone
era lu spassu di lu cafone,
mineva da fore..endò jeva..?
ala cantina di Mangiamevu.
Nda na sacca di giacchetta nuc’eppane
dind’ nata sausicchi e cicidicane,
traseva nsènsu dirittu com’ana culonna
quann’asceva mbriacu jeva facennu l’onna.

Li megliu vivituri jevunu a Mangiamevu
Scjiscione,Virillu,Calandrella, Peppu di Mevu,
jucavunu si purtavun’aulumu e si sfuttevunu
mamma mia quandu vinu si vivevunu.
Pur’attatillo li piaceva lu vinu
e ogni tanto jeva a la cantina
quann’ asceva padrone era viloce
puru lu sotta si faceva la croce.
La buttiglia faceva li caluoppe
e li squicci zumpavunu senza ntuoppe
jevunu p’nganna e puru mpiettu
allurcia la cammisa e la giacchetta.

comma’ “AITANA”
cu na unneddra longa e n’a cammicetta spampanata
mmishcava acqua e bbinu quannu s’ern’ mbriacati
a lu figliu ‘Ndonio lu chiamavanu carnera
semp’andà la stess’acqua lavava li bicchiere.
A quiddri tiempi lu vinu piaceva a tutti quande
puru lu cicciu si firmava p’ddrannande
aspettava lu padrone e po si faceva sende
e tutt’dduje partevunu cundende.
Mò ‘ncistà cchhiù ciucce e mancu carru
a posto di la cantina ci sta lu barru,
vivunu aranciata coca cola e birruncinu,
ma che ci fai di sta vita senza vinu?.

Spectrum audio visualization for Wordpress

Un commento

Lascia una risposta

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *